Regulamin

Postanowienia ogólne
1a. Regulamin określa zasady współpracy z drukarnią Forest Print z siedzibą przy ul. Konarzewskiego 42, 62-030 Luboń NIP 7831829437 zwaną dalej “Drukarnią” lub “ForestPrint”.
1b. Strona internetowa Drukarni znajduje się pod adresem: www.forestprint.pl.
1c. Niniejszy regulamin określa:
• sposób korzystania z usług oferowanych przez drukarnię,
• zakres odpowiedzialności,
• zasady dotyczące zamówień i zawarcia umowy,
• zasady przygotowania materiałów do druku i realizacji zleceń,
• warunki płatności, dostawy i reklamacji.

Zamówienia i zawarcie umowy
2a. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną mailowo pod adresem druk@forestprint.pl lub w formie wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego do pobrania na stronie www.forestprint.pl:
• przekazanego bezpośrednio albo przesłanego pocztą lub
• zeskanowanego w pliku PDF albo innym popularnym formacie przesłanego na adres: druk@forestprint.pl
2b. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.
2c. Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do złożenia wymaganych dokumentów oraz podania wszystkich danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Jest to warunek realizacji zamówienia. Przez wymagane dokumenty rozumie się kserokopie następujących dokumentów: REGON, NIP, KRS. Dotyczy to jedynie pierwszego zamówienia składanego przez danego Zamawiającego.
2d. Zamówienia powinny być podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający składa zamówienie przez pełnomocnika (lub przedstawiciela), w tym przez pracownika lub współpracownika Zamawiającego do zamówienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający pełnomocnictwo (lub przedstawicielstwo) do złożenia zamówienia, chyba że został on złożony wcześniej. W razie odwołania pełnomocnictwa (lub przedstawicielstwa) lub jego zmiany należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę ForestPrint na piśmie.

Materiały do druku
3a. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, ForestPrint może odmówić ich wydrukowania.
3b. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta
3c. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
3d. Tym samym ForestPrint nie ponosi odpowiedzialności za:
• wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
• wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym;
• wydrukowanie prac przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treści.

Realizacja zlecenia
4a. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji/potwierdzenia mailem wydruków próbnych/podglądu na serwerze FTP przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Zamawiający lub osoba upoważniona mają możliwość zgłaszania poprawek do wydruków próbnych.
4b. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów oraz podanie danych wymienionych w punkcie 2c.
4c. Termin realizacji zlecenia jest liczony (w dniach roboczych) od dnia zaakceptowania do druku kompletnych materiałów.
4d. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).
4e. Oferowana cena za zlecenie jest ceną netto podawaną w złotych polskich wraz ze stawką podatku VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Płatności i faktury
5a. Dokonywanie płatności możliwe jest w następujący sposób:
• gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia,
• przelewem na konto ForestPrint,
• kartą przy osobistym odbiorze zamówienia,
• za pobraniem u kuriera.
5b. Płatność przelewem lub kartą kredytową dostępna jest przy wszystkich zleceniach realizowanych przez ForestPrint bez względu na wartość.
5c. W razie niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
5d. Faktury pro-forma przesyłane są na wniosek przekazany telefonicznie do Biura Obsługi tel. 61 834 26 03 lub pocztą elektroniczna na adres: info@foretprint.pl

Dostawa
6a.Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
• transportem własnym Drukarni,
• firmą kurierską,
• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• samodzielny odbiór przez Zamawiającego.
6b. Koszty dostawy:
• Za odbiór towaru bezpośrednio w siedzibie Drukarni, w godzinach jej pracy, nie pobiera się żadnych opłat.
• W przypadku dowozu do Zamawiającego ( transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) koszt dowozu jest doliczany do ceny zamówienia.
• Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.

Warunki reklamacji
7a. Reklamacje oraz inne uwagi może złożyć Klient, który składał zamówienie na adres info@forestprint.pl
7b. W dokumencie reklamacji należy zawsze posługiwać się numerem zamówienia, które podlega reklamacji.
7c. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
7d. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.
7e. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.
7f. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie rozpatrywana indywidualnie.
7h. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 17:00.
7i. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.
7j. W przypadku stwierdzenia w momencie odbioru przesyłki widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru należy odnotować to na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.
Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Nie wniesienie reklamacji w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
7k. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia.

Postanowienia końcowe
8a. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralna część umowy, rejestracja na stronie oznacza akceptację regulaminu.
8b. Dokonanie cesji wierzytelności przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Drukarni.
8c. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Drukarnia Forest Print zarządza danymi osobowymi zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO.
Informacje o ochronie i sposobie przetwarzania danych osobowych przez Forest Print.

Szanowni Państwo,
w związku ze obowiązującymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych przedstawiamy cele i zasady przetwarzania Waszych danych przez:
1. Administrator i dane kontaktowe:
Forest s.c. Aneta Lewicka Artur Kalinowski z siedzibą w Luboń 62-030, ul. Konarzewskiego 42 NIP 7831829437 e-mail: info@forestprint.pl, tel. +48 501 499 079

2. Cele przetwarzania danych:
• prowadzenia współpracy gospodarczej, tj. w szczególności usług poligraficznych,
• realizacji obowiązków prawnych i skarbowych,
• organizowania bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Forest Print,
• zarządzania majątkiem spółki cywilnej Forest Print,
• prowadzenia działań marketingowych oraz informacyjnych o bieżącej działalności i ofercie.

3. Dane:
Wasze dane pozyskaliśmy w wyniku współpracy, zawartych umów, stron internetowych oraz z naszych wcześniejszych kontaktów (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu informacji o braku zgody na dalsze przetwarzanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

4. Komu udostępniamy Twoje dane:
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne nam świadczą, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe, firmy kurierskie oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. Forest Print nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym oraz świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Państwa uprawnienia:
W związku z przetwarzaniem przez Forest Print danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
• sprostowania danych (art. 16. RODO),
• usunięcia danych (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
• przenoszenia danych (art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
• niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).